ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepassingsveld

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle bestellingen en alle aankopen verricht via de webshop www.lanado.be.

Algemeen

Deze website is eigendom van Lanado.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben altijd voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

www.lanado.be kan de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden op eender welk moment eenzijdig wijzigen.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vermeld op www.lanado.be

Het gebruik van de website is onderworpen aan een clausule van niet-aansprakelijkheid, vermeld op www.lanado.be.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om Lanado aan te geven dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief en dat binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.  

De producten moeten binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de annulering worden teruggezonden.   U mag de producten pas terugzenden na ontvangst van een bevestiging met toelating van Lanado.  
De producten moeten in perfecte staat, onbeschadigd en nog in de originele ongeopende verpakking worden teruggezonden naar Lanado. De koper moet een kopie van de factuur of bestelbon meesturen. Lanado behoudt zich het recht voor om de teruggezonden producten te weigeren of niet terug te betalen indien deze beschadigd, gebruikt of gewassen zijn of indien de originele verpakking is geopend. Wij zullen u vragen de retour van de producten te verzekeren; de retourkosten zijn dan voor uw rekening. In geval van annulering van de bestelling zal Lanado de koper binnen 30 werkdagen na ontvangst van de producten terugbetalen ten belope van de prijs van de producten, maar zal de retourkosten niet vergoeden. Wij vergoeden enkel verzendingskosten op uitdrukkelijke voorwaarde dat het teruggezonden product defect is.  
In geval van retour, raden wij u ten stelligste aan om beroep te doen op een betrouwbare koeriersdienst, aangezien wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies van het pakket tijdens het transport. De niet-gefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde teruggezonden pakketten zullen worden geweigerd en teruggezonden naar de afzender.

Retouradres:

LANADO : Chevron, 87 – 4987 STOUMONT - BELGIQUE

 

Verlies of schade tijdens het transport

In overeenstemming met de Belgische wetgeving is de koper verantwoordelijk voor het verlies en/of de schade aan de producten na de levering. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de producten op het moment van levering. In geval van schade kunnen de goederen slechts worden vergoed of vervangen indien deze op het moment van ontvangst onmiddellijk worden teruggezonden naar Lanado. Door ondertekening van de ontvangstnota verklaart de koper genoegen genomen te hebben met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.  

Levering

Het risico gaat over op de klant vanaf de levering of afhaling van de goederen. Vanaf dat moment draagt de klant het risico op verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernietiging van de goederen. De eigendom gaat slechts over zodra de klant de volledige prijs heeft betaald.

Leveringstermijnen

 

Indien de producten voorradig zijn, worden ze geleverd binnen een termijn van maximum 2 weken. De leveringstermijn gaat in na ontvangst van de betaling. Bij tijdelijke of definitieve uitputting van de bestelde producten, zal Lanado u hiervan op de hoogte brengen. De verwachte leveringstermijnen worden u slechts als aanwijzig meegedeeld en kunnen  onderhevig zijn aan veranderingen buiten onze wil om. Eventuele vertragingen in de levering geven de koper niet het recht zijn bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of een schadevergoeding te eisen.

De koper dient een correct leveringsadres op te geven. Indien nodig zullen leveringskosten worden aangerekend om de prijs van de levering op een enkel adres te dekken. In geval van een foutief leveringsadres, kunnen bijkomende kosten worden aangerekend (bijvoorbeeld voor de retourkosten van het pakket). In het geval van een fout in het leveringsadres is Lanado daarenboven nooit aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van de bestelde producten.

 

Prijs

De prijzen aangegeven op de website zijn inclusief BTW.

Prijs

Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten. Hoe deze bijkomende kosten worden berekend, kan u altijd raadplegen op de desbetreffende pagina op

www.lanado.be.

Betaling

De betaling gebeurt steeds voorafgaand aan de levering.

Indien de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd die in overeenstemming met de wettelijke intresten worden berekend.

Indien, 15 dagen na het verzenden van de ingebrekestelling, de factuur nog steeds onbetaald is, is een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Lanado is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van uitputting van de voorraad of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het product en in het geval van een ernstige verstoring of gedeeltelijke of algemene staking bij de koeriersdiensten.  

Lanado is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals financiële intrest- of investeringsverliezen of verwachte winst, ten gevolge van een staking, een algemene prijsstijging, enz. Indien mogelijk zal Lanado de fout op eigen kosten rechtzetten. In dat geval heeft de klant in geen geval recht op enige vergoeding. Indien de klant zijn eventuele rechten op een schadevergoeding doet gelden, dient hij dat per aangetekend schrijven mee te delen en dat binnen 6 weken nadat de vermeende fout van Lanado zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van dat recht.

De aansprakelijkheid van Lanado beperkt zich altijd tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten aansprakelijkheid voor diefstal, fraude, ernstige fout, overlijden of lichamelijk letsel niet uit.  

Klachten

Alle klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen zeven werkdagen vanaf de levering te worden meegedeeld. Indien de klacht gegrond blijkt, beperkt de aansprakelijkheid van www.lanado.be zich tot herstelling of vervanging.

Overmacht

Lanado is ontlast van iedere aansprakelijkheid in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: brand, technische problemen, uitval van computers en alle situaties die de werking ernstig verstoren..

In geval van overmacht is Lanado ontlast van verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en dat zolang de oorzaak en de gevolgen van de overmacht blijven bestaan. De opgeschorte verplichtingen worden opnieuw nagekomen van zodra de gevolgen of de oorzaak voor het niet nakomen verdwenen zijn.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit contract wordt geregeld door de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de hoofdzetel van Lanado bevoegd.

 

Clausule van niet-aansprakelijkheid

Deze clausule van niet-aansprakelijkheid is toepasselijk op elke bezoek van de website www.lanado.be

De website is eigendom van Lanado.

De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de bepalingen van deze clausule van niet-aansprakelijkheid door het bezoek aan deze website.

www.lanado.be kan de bepalingen van de clausule voor niet-aansprakelijkheid op eender welk moment eenzijdig wijzigen.

De pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt met behulp van interactieve toepassingen, hebben een louter informatieve waarde, behoudens uitdrukkelijke afwijkende bepalingen.

Alle gegevens op deze website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ter beschikking gesteld en er worden enkel betrouwbare bronnen gebruikt. Lanado is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade geleden ten gevolge van de toegang tot en het raadplegen van gegevens en publicaties op de website.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij om deze websites te bezoeken.

www.lanado.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites met een hyperlink en kan geen enkele garantie bieden wat de veiligheid van deze websites betreft. www.woufti.net is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of voor enige schade die de bezoeker zou kunnen lijden na het gebruik van deze hyperlinks. De aanwezigheid van deze links houdt op geen enkele wijze de aanvaarding ervan door Lanado in.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, logo’s, informatie, interactieve toepassingen, enz. zijn eigendom van  www.lanado.be. en zijn tevens beschermd door het auteursrecht. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, correctie of wijziging van deze site, in om het even welke vorm en met om het even welk middel is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, verboden. Elke overtreding zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd.

Bezoekers van deze site zullen de toelating hebben om gegevens te kopiëren, te printen en te gebruiken op voorwaarde dat deze uitsluitend zullen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik  en dit met uitsluiting van elke andere vorm van reproductie, distributie of exploitatie van derden.  

www.lanado.be respecteert de privacy van de gebruikers van de website in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.  

De website kan in principe altijd worden geraadpleegd, behalve bij technisch of algemeen onderhoud of indien er fouten moeten worden hersteld.

www.lanado.be is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de website, een deel ervan, ten gevolge van gebruikersbeperkingen, enz.

Deze voorwaarden worden geregeld door de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de hoofdzetel van Lanado bevoegd.

Privacyverklaring website

Deze privacyverklaring is toepasselijk op elk bezoek van www.lanado.be

Lanado is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

www.lanado.be respecteert de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat de verwerking van persoonsgegevens betreft.

Deze wet bepaalt dat de persoon of vennootschap die gegevens verzamelt, toelating dient te hebben van diegene waartoe de persoonsgegevens behoren en dient zich ervan te vergewissen dat deze gegevens relevant, rechtmatig en correct zijn en dat ze werden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettige doeleinden.

Door de website te bezoeken, wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring, deze impliciet te accepteren en te respecteren. De eventuele nietigheid van een bepaling ten gevolge van een tegenstrijdigheid met het afdwingbaar recht, heeft geen enkele invloed op de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en mogen niet worden overgedragen aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te houden van updates van onze website en om statistische en commerciële doeleinden en om u te informeren over onze producten.  

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met het beleid dat de onderaannemer voert inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u toestemming om uw gegevens te verzamelen en te verwerken zoals in deze privacyverklaring staat beschreven.

U heeft het recht om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen en te verwijderen. Om dat te doen, dient u een schriftelijke aanvraag met bewijs van uw identiteit te richten aan Lanado.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing, zoals publiciteit.

Deze website bevat links naar andere sites. U bent dan automatisch onderworpen aan het beleid en de toepassing van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze andere website.  

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door server wordt verzonden en dat zich op de harde schijf van uw computer installeert. Het bestand slaat sporen op van bezochte websites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken, zoals de websites die u heeft geraadpleegd om onze site te bereiken, uw voorafgaande activiteiten en uw gegevens bij het invullen van een formulier. Dankzij deze cookies kan www.lanado.be u een betere service bieden bij uw volgend bezoek.

www.lanado.be verzamelt eveneens niet-persoonlijke gegevens, zoals de website waardoor u bij de onze bent beland. Deze informatie wordt gebruikt om niet-persoonsgebonden marketinginformatie te analyseren, zoals het zoeken naar de meest gebruikte browser, zodat we voortdurend ons aanbod voor onze gebruikers en klanten kunnen verbeteren.

Alle nodige aandacht wordt besteed aan veiligheidsmaatregelen om onze geregistreerde klanten en bezoekers een veilige toegang tot de online diensten te kunnen garanderen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit aantonen met behulp van een identificatieprocedure die uitsluitend voor hemzelf toegankelijk is. De gebruiker verbindt zich ertoe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te vermijden dat derden misbruik kunnen maken van de online diensten van www.lanado.be.

Uitsluitend de gebruiker is aansprakelijk voor het respecteren van deze identificatieprocedure en de nadelige gevolgen van eventueel misbruik ervan.

Er kunnen op deze website wedstrijden worden gehouden en campagnes met internetkortingsbonnen worden gelanceerd. www.lanado.be mag alle informatie die u heeft verschaft, gebruiken om, indien nodig, contact met u op te nemen, om bijvoorbeeld een winnaar op de hoogte te brengen of om de kortingsbonnen te verwerken.  

www.lanado.be behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op eender welk moment aan te passen, op voorwaarde dat de gebruikers hiervan via de website worden geïnformeerd.

Deze bepalingen worden geregeld door de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de hoofdzetel van Lanado bevoegd.